Verksamhet

  •  Alla elevers resultat följs upp regelbundet och skolan sätter in stöd och hjälp så att elever når målen. Det finns specialpedagoger, skolsköterska, handledare, kuratorer och skolpsykolog på skolan som bidrar med idéer och kompetens.
  • Eleverna planerar och utvärderar från förskoleklass till skolår 9 tillsammans med pedagogerna.
  • I de yngre åldrarna arbetar alla tillsammans under hela skoldagen; förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg.
  • I de äldre skolåren arbetar eleverna i stor utsträckning tematiskt för att få sammanhang och helhet i sitt lärande.
  • Rörelse är viktigt på Slättgårdsskolan. Vi har en engagerad grupp som står för en aktiv rastverksamhet tillsammans med våra kreatörer. Det finns ett väl utbyggt samarbete med olika idrottsföreningar genom Idrottslyftet. Idrottsföreningarna presenterar sin verksamhet och arbetar med eleverna på temadagar och idrottsdagar. Skolan har en egen idrottsförening, som anordnar olika aktiviteter under skolåret.
  • Alla Slättgårdsskolans elever använder IT i sitt lärande. I skolår F-9 har alla elever tillgång till iPads i och utanför sina klassrum
  • Slättgårdsskolan har ett ständigt pågående miljöarbete och skolan serverar ekologiska livsmedel och källsorterar dagligen.
  • Skolan har en skolträdgård, där den ekologiska mångfalden och kretsloppet görs åskådligt för eleverna.
Dela:
Kategorier: