Fritids

Omsorgens verksamhet på Slättgårdsskolan

Den pedagogiska verksamheten ska bidra till bildning, social integration, och vara en länk mellan hemmet och lärandet utanför hemmet. Genom verksamheten på fritidshemmet får eleverna möjlighet att utveckla olika förmågor och intressen så som identitetsutveckling, olika kulturer och levnadsätt.

Verksamheten ska erbjuda samtal, lek och olika estetiska uttrycksformer där elevernas samverkan utmanas och de tränas i att utveckla självständighet och demokratiska färdigheter. Leken ska alltid vara det centrala i pedagogens undervisning. Genom leken kan eleverna bearbeta de intryck som de fått under skoldagen. De får experimentera, använda en mångfald av uttryck, hitta nya lösningar och på ett skapande sätt omforma idéer och tankar till praktisk handling.

Flera viktiga aspekter av fritidshemmens verksamhet är möjligheten till samtal med vuxna och andra barn samt möjligheten att själv välja aktiviteter.

Sammanfattningsvis ska verksamheten utveckla dessa förmågor:
#    bygga och fördjupa relationer med andra barn och vuxna,
#    samverka med andra under demokratiska former,
#    kommunicera både språkligt och med andra uttrycksformer,
#    genomföra olika projekt såväl själv som tillsammans med andra,
#    få en inblick i idrott och hälsa.

Telefonnummer:
Morgonfritids:          0761 29 38 62
Fritids F:                  0761 22 43 15
Fritids 1:                  0761 22 43 16
Fritids 2:                  0761 22 43 34
Fritids 3:                  0761 22 43 05
 

Dela: